Nu Dossas

Bench atsi myat tosi itsn yiskend atsinda giso.Bench atsi yiskuy debub kililqana gisio. Addis abeban yisti bench majin  ketmqan ati 581 km gisio.bench atsi ba qeram qeramu mvaa qayxaa tossa irat porsha wor geqa codam pyats yisku qiz zara itsn yiskend atsnda giso. bench maji zoneshn 10 worada 1kipile ketema yisku yipetan uc gobqan 3woraday bench atsi yisin tokangi yisku doda giso.Amtseshn she bench woradaa debub bench woradaa semen bench worada masti yiskende.

Kop haci bench ats yaham erstangi yiskuc qixa gizio yi gaxsi chemoa shidan gezaa yiham ucni yiskue.kopi yiqan yisti qayxsuci kugini ap uxi bana iqu geshin zolqi bana kolu geshin xsoxsin sitam mahi nam kutsn qodi soy masti yi gobi qocki uc geshin gaxs utsi yiskue.dumarsi kugina yars api yars kop atan kogina ez api kopa ez atni hakinsue.